Pedido foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski.